Sign In

Home

​​​​​​​​​​​​​​Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) organizează admitere pentru anulul universitar 2017/2018 ​​
       
Calendar admitere:

 • înscrierea candidaţilor (de​punere dosare): 01 – 09 septembrie 2017; MAG_0309.JPG
 • selecţia candidaţilor : 12 – 14 septembrie 2017;
 • afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2017;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 18 septembrie 2017;
 • afişarea rezultatelor:  20 septembrie 2017;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 02.10.2017

        Probe de concurs:

        1. Proiect de cercetare (50%);
        2. Interviu (50%).

        EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE (50%):

        Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:
        1. Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate ştiinţifică şi/ sau economică a cercetării;
        2. Teza de doctorat propusă – tema, întrebarea/ problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul respectiv;
        3. Obiective – ce îşi propune candidatul, rezultate aşteptate şi contribuţie separată la dezvoltarea domeniului;
        4. Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc.;
        5. Referinţe bibliografice;
        6. Rezultate anterioare.

        INTERVIU (50%): constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate.
Proiectul trebuie să fie construit pe tematicile/ direcţiile de cercetare din domeniului pe care se candidează.

        Dosarul de inscriere la admitere va conține:
 •         fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 •         curriculum vitae;
 •         lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 •         atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 •         copie legalizată a certificatului de naştere;
 •         copie a actului de identitate;
 •         copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 •         copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 •         copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 •         diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 •         3 fotografii tip buletin;
 •         chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 •         dosar tip plic – culoare alba;
 •         PROIECTUL DE CERCETARE, format print cât și format electronic, fișier tip doc, pe CD.

        NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate!

        Înscrierea candidaților se face la secretariatul SDEAA:
        Corp R al Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
        Str. Lăpușneanu nr. 14, Etaj 4, birou 424
        Telefon: 0232/201744
  
  
  
  
Conducători de doctorat SDEAA 2017.doc
  
3/31/2017 10:50 AMSDEAA
Fisa de inscriere admitere doctorat 2017.doc
  
7/28/2017 1:15 PMAlina Cosuleanu
Lista candidadti inscrisi.xls
  
9/9/2017 1:02 PMAlina Cosuleanu
lISTA FINALA IN URMA REDISTRIBUIRII pentru inmatriculari.doc
  
10/10/2017 2:02 PMAlina Cosuleanu
METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018.pdf
  
3/31/2017 10:53 AMSDEAA
Programare interviu pentru admiterea la doctorat.doc
  
9/9/2017 1:01 PMAlina Cosuleanu
Repartizare locuri admitere la doctorat pe domenii.doc
  
5/10/2017 11:05 AMAlina Cosuleanu
Rezultate finale admitere 2017.xls
  
9/15/2017 9:34 AMAlina Cosuleanu
Taxele de şcolarizare şi admitere la doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018.doc
  
3/31/2017 10:51 AMSDEAA
TEME DE CERCETARE ADMITERE.xls
  
3/31/2017 2:08 PMAlina Cosuleanu

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Site-ul FEAA

ESIMS

Departamentul Server Retea FEAA

Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal

server@feaa.uaic.ro

Cautare

In site-ul curent si subsite-uri.